اخذ گواهینامه صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون, کار و رفاه اجتماعی

اخذ گواهینامه صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون, کار و رفاه اجتماعی

اخذ گواهینامه صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون, کار و رفاه اجتماعی را به تمامی همکاران و پرسنل محترم شرکت تیو انرژی تبریک می نماییم