پروژه طرح توسعه نیروگاه شهید منتظری شرکت صنایع شیمیایی ایران

پروژه طرح توسعه نیروگاه شهید منتظری شرکت صنایع شیمیایی ایران

طرح توسعه LAB شرکت صنایع شیمیایی ایران (نیروگاه شهید منتظری)   نام کارفرما: شرکت صنایع شیمیایی ایران محل پروژه: اصفهان ، نیروگاه شهید منتظری، تاریخ ابلاغ: 5/4/1400 نام پروژه:  پروژه طرح توسعه LAB   شرح کار : محوطه سازی و فونداسیون تجهیزات ثابت و دوار شامل مبدل های حرارتی ، برج ها ، ظروف ، […]

Read more